Important victòria judicial de MC: els facultatius interins de l’ICS tenen dret a la carrera professional

Sentència carrera professional interins ICS

La Sala Contenciosa - Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha reconegut el dret del personal facultatiu de l’Institut Català de la Salut (ICS) amb contracte d’interinitat i un mínim de cinc anys de prestació de serveis a accedir al sistema de carrera professional. En la sentència, feta pública el 8 de juny, el tribunal ha donat la raó a Metges de Catalunya (MC) i ha avalat el criteri defensat pel Col·lectiu AiDE, gabinet jurídic del sindicat, en el sentit que excloure els facultatius interins del procés de valoració de mèrits que dona accés al complement retributiu de nivell de carrera professional suposa una discriminació respecte al personal estatutari fix.

En la seva resolució, els jutges subratllen que els arguments de l’ICS per negar aquest dret al personal temporal s’han vist superats per la doctrina fixada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), el Tribunal Suprem i altres tribunals de rang inferior. Així, els magistrats remarquen que existeix una recopilació jurídica que ha interpretat de manera consistent la Directiva 1999/70 del Consell de la Unió Europea que en la seva clàusula 4 estableix que no es pot tractar els treballadors amb un contracte de durada determinada d'un mode menys favorable que als treballadors fixos amb una prestació de serveis comparable. “L’exigència d’un vincle com a personal estatutari fix per poder accedir a la carrera professional no és una justificació objectiva ni raonable”, asseveren.

Encara que la sentència no és ferma i l’ICS pot interposar un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem, MC celebra la rotunditat amb què s’han expressat els jutges del TSJC i la solidesa del dictamen que, davant la ingent jurisprudència analitzada, deixa ben clar que no hi ha cap controvèrsia en la interpretació del dret, ja que la norma comunitària prohibeix el tracte diferenciat en les condicions de treball dels empleats amb contracte temporal i dels fixos que ocupin un lloc idèntic o similar en un mateix centre de treball.

L’organització espera que l’ICS admeti que l’exclusió dels facultatius interins (al voltant d'un miler) del sistema de carrera professional no s’ajusta a dret i que modifiqui el seu criteri perquè d’ara endavant s’acceptin les sol·licituds de reconeixement de mèrits presentades pels interins per accedir als diferents nivells de carrera, i, en cas que la valoració sigui positiva, aquests professionals percebin el complement corresponent al nivell acreditat.