MC aconsegueix tres dies de lliurança per al personal facultatiu de l’ICS per compensar l’excés de la jornada anual

Bates de personal facultatiu de l'ICS

Des de la signatura del III Acord sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (ICS) al novembre, la jornada ordinària del personal mèdic i altres titulats superiors sanitaris del grup A1 es troba unificada, essent de 1.642 hores anuals efectives per a tothom. La seva distribució, però, ha de garantir la possibilitat de realitzar, de forma voluntària, un excés horari de fins a 22,5 hores anuals, el qual està assolint pràcticament la totalitat del personal mèdic per tal de poder fer front a l’elevada sobrecàrrega assistencial que pateix el sistema sanitari públic català.

En aquest sentit, Metges de Catalunya (MC), gràcies a la seva insistència i lluita incessant per millorar les condicions laborals del personal facultatiu, ha aconseguit pactar amb l’ICS tres dies sencers de 7,5 hores cadascun –o el seu equivalent en hores– de lliurança per compensar l’excés de la jornada anual. Aquests es poden gaudir a elecció de la persona treballadora, essent proporcionals al temps efectivament treballat de forma extra al seu calendari actual. 

Així ho ha establert la direcció de l’ICS, que ha fet pública aquesta informació a través d’una instrucció signada el passat 28 de maig, en la qual ha fixat unes instruccions que ajudin a confeccionar els calendaris de manera comuna, amb la finalitat d’harmonitzar criteris arreu dels centres i serveis, així com de tot el personal mèdic.  

El sindicat celebra aquest nou guany, el qual ha estat possible gràcies a les negociacions dutes a terme darrerament en la Mesa Sectorial, i agraeix que l’empresa pública reconegui el valor i el paper fonamental que tenen els professionals facultatius dins del sistema de salut, així com el seu sacrifici i compromís amb la seva tasca i amb la ciutadania. 

No obstant això, MC denuncia que ja hi ha algunes direccions de centres que estan posant impediments a alguns dels metges i metgesses que ja han intentat sol·licitar aquests dies de lliurança, al·legant que no es poden demanar a l’estiu. Això, però, no és cert, atès que el gaudiment d’aquests dies de compensació només estan condicionats a “tenir garantida la cobertura mínima necessària per a la prestació del servei públic encomanat”, però mai al període de l’any en què se sol·liciten. 

D’aquesta manera, el sindicat incideix en el fet que “ningú pot negar el gaudiment d’aquests dies lliures” i recorda que tots els treballadors i treballadores de l’organització han de poder gaudir de les mateixes jornades de lliurança, sense diferències entre categories, i facilitant la recerca de fórmules en el calendari laboral anual que permetin dita aplicació.