MC adverteix que els nous permisos de conciliació són exigibles i no es poden denegar

BOE del 30 de juny de 2023 que recull els nous permisos de conciliació

Davant alguns casos de denegació dels nous permisos de conciliació per part d’empreses sanitàries, Metges de Catalunya (MC) deixa clar que el gaudi d’aquests nous drets és exigible des de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el passat 30 de juny. D’aquesta manera, no es pot negar la seva concessió al·legant la necessitat d’un desenvolupament reglamentari per part dels governs autonòmics, com han justificat algunes gerències.

Si bé el nou permís parental de vuit setmanes, que modifica l’article 49 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), preveu la necessitat de desenvolupar reglamentàriament els paràmetres per sol·licitar aquest dret, en cap cas l’absència d’una disposició pot comportar la negativa a la concessió del permís. Com recorden els serveis jurídics de MC, "mentre no hi hagi un reglament que desenvolupi la norma, seran les parts les que definiran la manera com es gaudeix, amb submissió a les necessitats del servei, com qualsevol altre permís, degudament acreditades i ponderades". Així doncs, no es pot denegar l’exercici del dret amb el pretext de la manca de reglament.

D’altra banda, es plantegen certs dubtes sobre si les vuit setmanes de permís parental  han de ser o no retribuïdes. En aquest sentit, MC defensarà jurídicament que es tracta d’un dret que, per la seva transcendència social, per la seva justificació i, sobretot, pels seus preceptes legals, s’ha de poder exercir de manera retribuïda.

Sigui com sigui i amb independència de la discussió al voltant d’aquestes particularitats, la denegació del permís "no té cap mena d’encaix jurídic". Així, l’Institut Català de la Salut (ICS) haurà de concedir-lo, encara que sigui sense retribució, i posteriorment dilucidar a les instàncies jurídiques corresponents si és exigible l’abonament dels imports no satisfets.