MC assoleix importants millores assistencials i laborals i desconvoca la vaga de facultatius de la sanitat concertada

Metges de Catalunya (MC) i les patronals Unió Catalana d’Hospitals (UCH), Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) han signat aquest divendres un acord que permet desconvocar la vaga de facultatius de la sanitat concertada prevista per als dies 18, 19, 20, 21 i 22 de febrer. El pacte inclou mesures favorables per al personal facultatiu que havien estat excloses del segon conveni col·lectiu del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). Més temps per a l’atenció dels pacients i per a la formació i recerca, l’eliminació de la retallada salarial del 5% als metges residents i aspectes substancials d’igualtat i conciliació, són algunes de les millores destacades de l’acord.

El sindicat mèdic considera que el document d’entesa de les parts és “doblement significatiu” perquè, a més de les reivindicacions assolides, "suposa la certificació que els facultatius requereixen d’un espai propi de negociació”, tal com ha quedat legitimitat i recollit en l’acord de suspensió de vaga per mitjà de la creació d’una Comissió Bilateral que, amb reunions mensuals i en el termini de 10 mesos, haurà de tractar i definir solucions per qüestions assistencials, laborals i professionals exclusives del col·lectiu facultatiu.

Pel que fa a les mesures acordades, MC destaca que per primera vegada els facultatius de la sanitat concertada disposaran d’una part de la seva jornada dedicada a la formació i recerca. Així, un mínim del 15% de la jornada anual dels professionals es destinarà al reciclatge i actualització de coneixements, tant a l’atenció primària com a nivell hospitalari. Un percentatge que es podrà revisar a l’alça en l’àmbit de la Comissió Bilateral.

L’atenció primària concertada obté millores “determinants” per equipar les seves condicions assistencials a les del primer nivell de l’Institut Català de la Salut (ICS). D’aquesta manera, s’estableix que el nombre de consultes òptim per facultatiu se situa entre les 25 i 28 visites diàries, amb un temps de referència de 12 minuts per visita presencial i de sis minuts per visita telefònica. Per aconseguir-ho, s’assignarà una mitjana de 1.300 pacients a cada metge de família. A més, en cas de manca de professionals per assumir un escreix de demanda, es recompensarà econòmicament als facultatius que allarguin la seva jornada.

El personal facultatiu que gaudeix de reducció de jornada, les dones embarassades i en situació de permís de maternitat obtenen beneficis socials i retributius “directament derivats de l’acord” que no s’havien previst en el conveni, com la reducció de les jornades d’atenció continuada, l’exempció de l’obligatorietat de fer guàrdies a partir de la 20ª setmana de gestació i la percepció del 100% de les retribucions fixes i periòdiques (inclosa la mitjana de les guàrdies) en la prestació per permís de maternitat i per risc durant l’embaràs.

Així mateix, en el pacte s’inclou la regulació de les jornades d’atenció continuada localitzada, una mesura que per a l’organització “dignifica” les condicions en què s’efectuen aquestes guàrdies no presencials. En aquest sentit, s’introdueixen millores retributives per garantir una compensació “justa” quan es requereix l’atenció presencial del professional que està de guàrdia.

D’altra banda, l’acord “frena” la contractació temporal i en precari amb l’objectiu que, a finals de 2020, la taxa de temporalitat no sigui superior al 8% en la plantilla de facultatius.

Punts destacats de l’acord

> Temps per a formació i recerca

 • Almenys un 15% de la jornada anual es reservarà per a activitats no assistencials orientades a la formació continuada dels facultatius i a la recerca.


> Condicions assistencials

 • Mitjana de 1.300 pacients assignats per metge de família per assolir un nivell òptim de 25-28 visites diàries.
 • Establiment d’un temps de referència de 12 minuts per visita presencial i de 6 minuts per visita telefònica o virtual.
 • Compensació econòmica a preu d’hora ordinària de treball per atendre l’escreix de demanda.


> Condicions laborals i retributives

 • Supressió de la retallada salarial del 5% al personal facultatiu en formació. 
 • Reducció de la contractació temporal perquè representi com a màxim el 8% de la plantilla de facultatius a finals de 2020.
 • Regulació de les guàrdies localitzades:  
  • Retribució mínima de 2 hores a preu d’hora ordinària en cas de requeriment de presència.
  • Cobrament íntegre com a guàrdia presencial si se supera els 2/3 de la jornada amb presència física del professional.
  • A partir de les 1.500 hores anuals d’atenció continuada, totes les guàrdies localitzades s’abonaran a preu d’hora ordinària de treball.


> Beneficis socials, econòmics i de conciliació

 • Disminució de l’exigència del nombre d’hores de guàrdia i increment de la retribució al personal amb reducció de jornada per cura d’un fill o familiar.
 • Exempció de l’obligatorietat de fer guàrdies a les dones embarassades a partir de la 20ª setmana de gestació.
 • Percepció del 100 % de les retribucions, inclosa la mitjana de les guàrdies realitzades en els darrers 12 mesos, en la prestació per risc d’embaràs, permís de maternitat i lactància natural.


> Comissió Bilateral

 • Àmbit de negociació exclusiu entre MC i patronals que abordarà:
  • Creació de Juntes Facultatives en els centres per decidir aspectes clínics i de gestió.
  • Seguiment de la implantació i negociació de millores de l’acord.