MC clama contra l’ICS per trencar unilateralment les negociacions i alterar les condicions de treball amb el pretext de l’increment de jornada

El passat divendres 8 de març, l’Institut Català de la Salut (ICS) va sorprendre a les organitzacions sindicals presents a la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat anunciant el trencament unilateral de les negociacions per a la implementació de la jornada laboral de 37,5 hores setmanals en còmput anual que estableix la llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012.

Segons l’ICS, “ha estat impossible arribar a un acord satisfactori“. Per aquest motiu, la direcció ha dictat la Instrucció 04/2013 que fixa una jornada anual efectiva de 1.664 hores per als torns diürns i de 1.500 hores per als nocturns, sense que aquesta ampliació suposi “cap increment retributiu”. 

Metges de Catalunya (MC) rebutja “de ple i sense embuts” la jornada laboral que instaura de forma obligada l’ICS amb aquesta instrucció. El sindicat, a més, troba “deplorable” que l’empresa tanqui la porta al procés de negociació i menyspreï als legítims representants dels treballadors, negant-los la veu i la participació en l’assoliment de l’imprescindible consens democràtic.  

Com a representant del col·lectiu mèdic, MC refusa la possibilitat de realitzar doblatges de jornada assistencial, amb sobrecàrregues de treball inadmissibles, així com la conversió de la jornada complementària en jornada ordinària o els dissabtes en dia laborable.

El sindicat no accepta que es faculti als directors per aplicar “torns a caprici” i qualsevol altra arbitrarietat relacionada amb la jornada laboral, a compte d’unes hores del còmput anual acumulades “per a l’interès de l'empresa” i exigibles a “conveniència de la direcció”. 

De la mateixa manera, el sindicat exigeix el “respecte rigorós” dels pactes relatius a la flexibilització horària dels equips d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut de 7 de novembre de 2007. En aquest sentit, MC recorda que la distribució de la jornada es troba “plenament vigent” en virtut d’allò que estableix aquest mateix pacte. 

Aparença de consens
Així les coses, MC considera que el veritable propòsit de l'Administració és alterar les condicions de treball i les dotacions de plantilla aprofitant l’ordre del govern espanyol. L’organització afirma que l’ICS no tenia “cap voluntat de negociació”, només la necessitat de presentar comunicativament la decisió amb “l’aparença de l’intent de consens”.

A parer del sindicat mèdic, majoritari a la sanitat catalana, amb aquesta instrucció l’ICS pretén modificar paràmetres de l’organització del treball als centres de salut que “no tenen res a veure amb l’aplicació de l’ampliació de jornada que preveu la llei 2/2012”. Allò que es presenta com una simple equivalència de jornada en còmput anual, emmascara en realitat l’objectiu de “reduir el volum de personal i la retribució dels professionals”. 

Pel que fa al capítol de permisos i llicències que l’ICS afegeix a la negociació de la implementació de la nova jornada laboral, MC denuncia que es vulguin fer passar com a millores o contraprestacions per l’increment de jornada, mesures de les que ja gaudeixen la majoria dels treballadors públics.

Encara més, MC remarca que l’organització havia demanat l’aplicació d’aquestes mateixes mesures de conciliació en la proposta presentada pel sindicat el mateix dia que l’ICS anunciava el trencament unilateral de les negociacions i publicava la instrucció regulatòria de jornada.