MC demana als facultatius de primària que valorin la necessitat de la presencialitat dels pacients a les consultes externes

Metge a la consulta

Metges de Catalunya (MC) ha elaborat un document de recomanacions adreçat als facultatius d’atenció primària per a la gestió de les derivacions de pacients a l’atenció especialitzada d’àmbit hospitalari. Davant la proliferació a diferents territoris de les valoracions no presencials dels pacients a les consultes externes hospitalàries i la seva substitució per les anomenades ‘interconsultes’, el sindicat demana als professionals mèdics del primer nivell assistencial que valorin, segons el seu criteri clínic, si la primera visita d’un pacient per part d’un facultatiu de segon nivell requereix la presència física del mateix a la consulta i, en cas que així sigui, que es faci constar en el procediment de derivació.

L’organització assegura que els circuits organitzatius que prioritzen l’atenció no presencial “majoritàriament han estat imposats” i que s’implementen “sense tenir en compte l’opinió del personal facultatiu, ni del primer ni del segon nivell assistencial”. Així mateix, MC afirma que l’ús sistematitzat de les interconsultes contradiu diverses normes del Codi de Deontologia, en especial les que fan referència a la utilització de vies de comunicació entre professionals que no poden substituir la presencialitat dels pacients si això suposa un perjudici per a la qualitat de l’assistència. “És una qüestió bàsica per a la seguretat clínica del pacient”, assevera el sindicat.

D’aquesta manera, MC insta els facultatius a distingir una interconsulta entre professionals, en la qual es comparteixen dubtes o es demana informació addicional sobre diagnòstics, resultats o tractaments, d’una primera visita amb l’especialista d’atenció hospitalària. En el segon cas, el sindicat considera que la consulta ha de ser presencial si així ho determina el metge d’atenció primària.

Sigui com sigui, l’organització reclama que tant els facultatius dels CAP com dels centres hospitalaris tinguin fixades les interconsultes a les seves agendes assistencials, amb temps suficient per valorar-les i respondre-les, tenint en compte la necessitat d’accedir sempre a la història clínica dels pacients.

Finalment, el sindicat també recomana als facultatius dels centres d’atenció primària que comparteixin amb els seus pacients les limitacions imposades pel sistema a l’hora de gestionar les derivacions als especialistes de segon nivell, i que ho facin constar a les històries si consideren que aquestes poden ser perjudicials per a la seva seguretat clínica.