MC demana que el pla d’incentius per atraure professionals als equips de difícil cobertura sigui "més concret" i arribi també a l'àmbit urbà

Metges de poble (Foto: ICS)

Metges de Catalunya (MC) considera que el pla d’ocupació de places de difícil cobertura en l’àmbit rural a l’atenció primària, presentat aquest dimecres pel conseller de Salut, Manel Balcells, és un “bon punt de de partida” per començar a trobar solucions al dèficit de personal mèdic a les àrees allunyades dels nuclis urbans. El sindicat recorda que aquesta qüestió va ser una de les claus de la negociació del III Acord de l’ICS per part de MC, que va aconseguir un complement retributiu de fins a 7.200 euros anuals per als professionals que treballen a zones interiors i de muntanya. Amb tot, l’organització demana a Salut que concreti “molt més” les actuacions que van més enllà del reforç econòmic perquè per als professionals són “igual de primordials” altres compensadors, com la formació, la xarxa de salut o la integració familiar a la població de destí.

Per desenvolupar en la seva totalitat el pla d’incentius, el sindicat demana la col·laboració dels ajuntaments i les entitats municipals de les àrees de difícil cobertura. “La presència d’un facultatiu que presti serveis assistencials és un element que ajuda a l’arrelament, perquè dona tranquil·litat i benestar a la població. Que hi hagi o no un metge pot ser un factor decisiu perquè els habitants d’un poble no marxin i també per repoblar els nuclis rurals”, assegura MC.

D’altra banda, per al sindicat mèdic el pla no es pot limitar a l’àmbit rural. “És lògic comença per aquí, perquè són zones aïllades i molt sovint oblidades, però no hem d’oblidar que de places sense cobrir n’hi ha a tots els àmbits i de diferents especialitats”, destaca David Arribas, vicesecretari general de MC. En aquest sentit, l’organització posa com a exemple els centres de l’àrea metropolitana de Barcelona que en els darrers mesos s’han trobat amb dificultats per trobar substituts per cobrir baixes i jubilacions de la seva plantilla mèdica. “Les mesures per captar i retenir el personal facultatiu han de ser transversals i abastar tot el territori”, remarca Arribas.  

20% dels EAP amb dificultats per cobrir places
Segons l’estudi del Departament de Salut, un de cada cinc equips d’atenció primària (EAP) de Catalunya de l’àmbit rural tenen places de difícil cobertura. Per atraure professionals cap a aquests 73 EAP identificats com a deficitaris en nombre de professionals, Salut posarà en marxa un pla d’incentius econòmics que es complementarà amb mesures socials per fer més interessant a nivell professional i personal el treball en aquests centres.

Els metges de família i pediatres que es desplacin als EAP de difícil cobertura percebran un complement retributiu d’entre 3.500 i 4.000 euros bruts anuals. A més, el pla preveu altres mesures (pendents de concreció) per facilitar la formació continuada i la recerca, així com la connexió amb altres professionals i nivells del sistema. Així mateix, en col·laboració amb les entitats de cada municipi, es pretén facilitar l’habitatge, la mobilitat o la integració de la unitat familiar del professional.