MC demanarà que totes les empreses sanitàries avaluïn els riscos psicosocials del seu personal facultatiu

Avaluació riscos psicosocials

A la llum del nou Criteri Tècnic 104/2021 de l’Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social, que obre la porta a iniciar procediments sancionadors a les empreses que no hagin avaluat els riscos psicosocials dels seus treballadors, Metges de Catalunya (MC) presentarà un requeriment al Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) i a la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) perquè certifiquin que totes les entitats sanitàries, públiques i concertades, han avaluat els riscos psicosocials del personal facultatiu. El sindicat considera que es tracta d’un recurs "imprescindible" per a la vigilància de la salut i el benestar dels professionals sanitaris que en la darrera dècada s’han vist afectats per "dos grans terratrèmols", com han estat les retallades i la pandèmia del coronavirus, que han agreujat les situacions d’estrès laboral i burnout.

Segons aquest nou criteri, recollit pel diari digital Voz Pópuli, la Inspecció de Treball de la Seguretat Social (ITSS) podrà dur a terme actuacions de control preventiu i sancions fruït de les inspeccions del mateix organisme o per denúncies dels treballadors o dels seus representants. El document de la ITSS no es limita a anunciar les actuacions, sinó que detalla els continguts i requeriments de les avaluacions de riscos psicosocials que han de realitzar totes les empreses per a tots els seus treballadors, així com el sentit de les mesures correctores a aplicar davant l’exposició als riscos. A més, ofereix un checklist als inspectors per determinar si l’avaluació efectuada reuneix els requisits exigibles segons la normativa estatal i comunitària.

La ITSS destaca diferents situacions que comporten un risc per a la salut mental dels empleats, entre les quals s’hi troben la monotonia i la manca de realització professional, la càrrega de treball excessiva o insuficient, les relacions personals amb càrrecs superiors o companys de feina, el tracte amb proveïdors, usuaris o clients, les jornades de treball prolongades o el treball nocturn i a torns, entre altres.

El sector sanitari és un dels assenyalats en el document pels riscos psicosocials dels professionals vinculats a l’excés de càrrega física i emocional, les relacions conflictives entre companys o amb pacients i familiars, els conflictes de rol, el repartiment inadequat de tasques, la falta de suport i compensació, les males comunicacions i el dret a la desconnexió.

En aquest sentit, MC reclama que l’avaluació dels riscos psicosocials del personal facultatiu dels serveis públics de salut es realitzi de manera "rigorosa" i s’adoptin les mesures de protecció necessàries per reduir la incidència de la síndrome d’esgotament professional o burnout (reconeguda com a malaltia per l’OMS) que afecta el 50% del col·lectiu mèdic segons diferents estudis.