MC i l'Hospital de Mataró pacten millores laborals i retributives al servei d’Urgències per captar i retenir el personal facultatiu

Urgències Hospital de Mataró

Metges de Catalunya (MC) i el Consorci Sanitari del Maresme (CSDM) han signat aquest dimarts un acord mitjançant el qual s’estableix el Pla de millora del servei d’Urgències de l’Hospital de Mataró. Amb l’objectiu de contribuir a la captació i retenció del personal facultatiu d’aquest servei, el pacte regula aspectes essencials de les condicions laborals dels professionals mèdics, tant pel que fa a les retribucions com a qüestions organitzatives i de formació continuada.

Plus retributiu 
S’incorpora un plus retributiu de 5.000 euros anuals per als metges i metgesses que treballen a torns al servei d’Urgències. Una part d’aquest import queda consolidada a la nòmina dels facultatius (3.000 euros anuals) mentre que la resta esdevé un complement variable lligat a l’assoliment dels objectius del servei.

Formació
El CSDM finançarà el Màster en Urgències i Emergències Sanitàries al personal facultatiu del servei d’Urgències, amb una limitació de dos màsters anuals. El finançament d’aquesta formació estarà vinculat a un compromís de permanència de quatre anys a l’Hospital de Mataró.

Personal en formació
Els residents de l’especialitat de medicina familiar i comunitària, així com d’altres d’especialitats hospitalàries, que estiguin cursant el seu últim any de formació al CSDM podran, durant els darrers sis mesos de residència, realitzar guàrdies amb les mateixes condicions retributives que els metges adjunts. El preu hora d’aquestes guàrdies serà equivalent al que perceben els facultatius sèniors.

Reforços
S’aprova la contractació de reforços per a les àrees de cirurgia ortopèdica i traumatologia (COT) i cirurgia general del servei d’Urgències. En concret es reforçaran els torns de 12 hores en jornades de caps de setmana i festius de l’àrea de cirurgia general, i les tardes de dilluns a divendres de l’àrea de COT.

Temps no assistencial
S’acorda l’establiment d’un 10% de temps no assistencial (TNA) dins la jornada del personal facultatiu d’Urgències. La jornada contractada haurà de ser, com a mínim, d’un 50% de la jornada anual màxima fixada al conveni col·lectiu d’aplicació. 

El TNA tindrà la consideració de jornada efectiva de treball i no serà exigible la seva recuperació. Durant el temps exempt de treball assistencial es realitzaran tasques de formació, recerca i docència.

Comissió paritària
Per supervisar el compliment de l’acord i corregir eventuals desviacions, es crearà una comissió de seguiment de caràcter paritari, nomenada per la direcció del centre i pels membres de la comissió mèdica d’urgències.

MC valora positivament l’acord, ja que "farà més estimulant l’exercici professional al servei d’Urgències i ajudarà a fidelitzar els facultatius que fan el MIR al CSDM".