MC incideix en les diferències entre la diagnosi mèdica i la infermera, però es mostra favorable a la proposta de baixes curtes per part d’infermeria

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) ha compartit recentment un comunicat on defensa que aquest col·lectiu pugui proposar una incapacitat temporal (IT) en benefici de la persona atesa, registrant-ne el motiu de consulta, el tipus de baixa, l’empresa on treballa, i la durada prevista en un document que, posteriorment, haurà de revisar i signar un metge o metgessa. L’escrit ha despertat opinions contràries entre els sindicats d’infermeria, però Metges de Catalunya (MC) s’hi mostra favorable, tot i que puntualitza que les baixes més llargues i complexes han de ser sempre avaluades pel personal facultatiu.

Malgrat que SATSE s’hi ha oposat en considerar que aquesta tasca “excedeix les seves competències”, el sindicat mèdic recorda que, tot i que el personal d’infermeria no pot prescriure baixes, sí que pot suggerir-les quan ho consideri necessari. Tal com defensen els col·legis, això és “totalment ètic i legal”, essent una competència pròpia de la col·laboració entre professionals. 

Cal tenir clares, però, les diferències entre la diagnosis infermera i la mèdica. Els primers fan diagnòstics basant-se en criteris infermers, doncs es defineix com “el resultat del judici clínic sobre la resposta d’una persona, una família o una comunitat per fer front a problemes de salut o processos vitals reals o potencials”. En el mèdic, en canvi, es fa un diagnòstic clínic a partir de “l’estudi dels símptomes i signes de la malaltia que el metge o metgessa recull directament” del malalt o de la família, i modulat per la comunitat on resideix.

De totes maneres, l’organització recorda que no existeix cap ordre expressa al personal infermer per fer propostes d’incapacitat temporal, la qual cosa pot propiciar la creació de disparitat d’opinions o posicionaments, com ha passat aquests dies. Per això, MC insta el CCIIC a demanar tant a l’Institut Català de la Salut (ICS) com a altres entitats sanitàries una actualització dels protocols perquè introdueixin una clara determinació de les accions del col·lectiu infermer respecte a les propostes d’IT, evitant així malentesos d’aquest tipus. 

Autojustificació de baixes curtes
En aquesta línia, MC ja ha expressat en anteriors ocasions el seu desig de minimitzar al màxim els processos burocràtics que no tenen valor clínic en les consultes mèdiques per tal d’evitar els bloqueigs de l’assistència sanitària. Les baixes de curta durada en són, precisament, un exemple. 

L’organització sindical recorda la seva petició de recuperar el mecanisme de sol·licitud de baixa laboral a través del certificat autoresponsable, que permet als usuaris tramitar la incapacitat de treball de curta durada sense haver de desplaçar-se a un centre de salut. Es tracta d’una solució que ja va funcionar durant la pandèmia de la COVID-19, demostrant la seva eficàcia en la reducció de les visites als CAP. 

Així doncs, de la mateixa manera que MC pretén que la població es pugui autodiagnosticar repòs i autogestionar-se les baixes curtes –de fins a tres dies– si ho considera oportú, naturalment, el sindicat vol afavorir que el personal d’infermeria pugui fer el mateix amb les ITs de curta durada.