MC insta el col·lectiu mèdic d’atenció primària a gestionar “estrictament” les baixes laborals derivades de la seva assistència

Com ja va anunciar l’abril passat, Metges de Catalunya (MC) demana als facultatius i facultatives de l’atenció primària que, a partir d’aquest 1 de juny, gestionin “estrictament” els comunicats d’incapacitat temporal (IT) derivats de la seva activitat mèdica. La petició la fa basant-se en la normativa vigent relativa a la gestió i el control d’aquests tipus de processos en els primers 365 dies de duració, que estableix que la baixa laboral ha de ser expedida pel metge o metgessa del servei públic de salut que “hagi fet el reconeixement del treballador afectat”.

Dit d’una altra manera, el sindicat reclama que cada professional facultatiu, ja sigui del primer nivell assistencial, de l’atenció hospitalària o dels serveis d’urgències, administri aquests documents que acrediten oficialment la situació de baixa laboral per un problema de salut.

En un informe recent, MC posa en relleu que “la prescripció i el seguiment de les IT no són una qüestió exclusiva de l’atenció primària”, sinó que es tracta d’un “procés col·laboratiu” del qual són copartícips tant el personal mèdic del sistema públic de salut, com les mútues laborals, la inspecció mèdica adscrita a l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o l’Instituto Social de la Marina (IMS).   

Per a l’organització, és “de tota lògica” que cada professional “sigui responsable del seu acte mèdic i el complementi incloent-hi tots els actes administratius derivats”, amb referència a l’expedició de receptes mèdiques, el transport sanitari, les baixes, els comunicats o les altes derivades de la mateixa indicació de repòs.