MC insta les entitats mèdiques a crear un front comú per millorar les condicions de jubilació dels facultatius

Resolució jubilació

Metges de Catalunya (MC) proposa a les entitats col·legials i científiques que representen els facultatius la creació d’un front comú que pressioni l’administració perquè apliqui canvis normatius que eliminin els greuges que pateixen els professionals mèdics a l’hora de jubilar-se. En aquest sentit, el Consell Executiu del sindicat ha aprovat una resolució que fixa el posicionament de l’organització pel que fa a l’edat i les condicions de jubilació dels facultatius.

Per a MC, la professió mèdica pateix una doble discriminació quan arriba el moment de la retirada. Per una banda, totes les hores extres i jornades d’atenció continuada realitzades durant la vida laboral no computen a efectes de jubilació, ni per avançar l’edat del retir, ni per augmentar la base de cotització amb què es calcula la retribució de la pensió. En canvi, aquestes jornades de treball sí estan sotmeses a la fiscalitat ordinària (IRPF i Seguretat Social).

D’altra banda, a diferència d’altres professions, els facultatius no compten amb mecanismes compensadors per les condicions de risc que comporta l’exercici de la professió mèdica, tal com s’ha pogut comprovar amb la pandèmia de la COVID. Policies, bombers, miners, entre altres activitats professionals considerades de risc, gaudeixen de coeficients reductors que permeten avançar l’any de la jubilació.

Millores
L’òrgan de govern de MC ha acordat les modificacions legislatives que, al seu parer, ha d’introduir l’administració perquè els facultatius no siguin discriminats ni pateixin greuges comparatius davant la jubilació.

Així, el sindicat sol·licita que el càlcul del temps treballat no es basi en els anys naturals d’exercici professional, sinó en jornades laborals completes basades en 37,5 hores setmanals. D’aquesta manera, les setmanes que excedeixin d’aquesta dedicació per la realització de guàrdies també computaran a efectes de cotització de la pensió de jubilació.

A més, per als professionals que voluntàriament decideixin perllongar la seva vida laboral més enllà de l’edat legalment establerta, demana que la pensió es vegi incrementada en un percentatge proporcional a l’escreix d’activitat realitzat.

Finalment, MC vol que les professions sanitàries tinguin la mateixa consideració que altres que compten amb coeficients reductors per les condicions de risc de l’activitat desenvolupada. Aquest mecanisme ha de permetre que un professional pugui avançar la seva edat de jubilació, si així ho desitja.

MC iniciarà una ronda de contactes amb el conjunt d’entitats mèdiques de l’estat per aconseguir que l’actuació conjunta de tots els representants i actors del col·lectiu introdueixi en l’agenda política la revisió de les condicions de jubilació dels professionals facultatius.