MC signa l’acord de mobilitat voluntària i permanent de l’ICS

Concurs de trasllat permanent ICS

Metges de Catalunya (MC) ha signat l’acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de l’Institut Català de Salut (ICS) pel qual s’estableix un concurs de trasllat obert i permanent per facilitar la mobilitat geogràfica del personal de l’empresa pública. El sindicat mèdic considera positiu que els professionals puguin sol·licitar un canvi de destinació, amb l’objectiu de cobrir les vacants que es vagin generant, per mitjà d’un concurs públic de lliure concurrència, transparent i respectuós amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

El procediment s’adreça al personal estatutari fix de l’ICS, de totes les categories professionals, però la provisió de determinades places quedarà al marge del sistema. En aquest darrer cas es troba el personal facultatiu especialista d’hospital que, per ara, no podrà participar en el concurs de trasllat. MC ha demanat que, passat el primer any de vigència de l’acord, moment en què s’analitzaran els seus resultats en una comissió paritària de seguiment, s’incorporin al procediment els metges i metgesses d’àmbit hospitalari.

La participació en el concurs és voluntària, excepte per al personal que ocupi una plaça provisional que haurà de participar de forma obligatòria sol·licitant, per ordre de preferència, totes les places de la seva categoria professional.

1 de novembre
Els professionals que vulguin optar a alguna de les places vacants s’hauran de donar d’alta en el Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) de l’ICS i registrar tots els requisits i mèrits al·legats amb anterioritat a l’1 de novembre de cada any. Una comissió tècnica baremarà les sol·licituds presentades i publicarà els resultats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al web de l’ICS.

Quan es produeixi una vacant, s’adjudicarà a la persona amb més puntuació, segons la darrera baremació publicada, que hagi demanat una plaça amb les característiques del lloc disponible.

A l’hora de puntuar els mèrits dels candidats es tindran en compte els serveis prestats, el coneixement certificat de la llengua catalana i el nivell de carrera professional.