MC sol·licita que es certifiqui la representativitat sindical com a pas "ineludible" per constituir la mesa del III Conveni SISCAT

Representativitat mesa conveni

Metges de Catalunya (MC) ha notificat a les patronals sanitàries Unió Catalana d’Hospitals (UCH), Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES); i a les organitzacions sindicals Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO), Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT) i Sindicat d’Infermeria (SATSE) la seva negativa a constituir la mesa de negociació del III Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) si prèviament no es certifiquen els resultats de les darreres eleccions sindicals dels centres integrants del conveni per determinar la representativitat de cada organització en la mesa.

El sindicat mèdic ha advertit les parts negociadores que obviar aquesta certificació i validar la representativitat de l’anterior mesa comportaria una vulneració jurídica, ja que podria qüestionar la legitimitat de qualsevol acord o votació. Per a MC es tracta d’un pas "ineludible" per iniciar la negociació. Per aquest motiu, ha presentat a la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya una sol·licitud de certificació de representativitat sindical en base als resultats electorals en les diferents empreses sanitàries del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT).

A més, l’organització professional ha demanat que es comprovi de manera fefaent que els centres sociosanitaris i de salut mental concertats amb el CatSalut que s’inclouen en el conveni i en el càlcul de la representativitat acrediten uns ingressos habituals i continuats superiors al 50% de la seva facturació provinents de l’Administració. Aquesta condició s’estableix en el primer article del conveni col·lectiu per determinar les entitats i consorcis que formen part de la negociació.

Així mateix, a efectes del càlcul de representants de MC a la xarxa sanitària concertada, ha requerit a l’organisme públic que tingui en compte tots els resultats electorals que incloguin la denominació “Metges de Catalunya”, amb les sigles MC, i “Sindicat de Metges de Catalunya”, amb les sigles SMC, ja que en ambdós casos es tracta de la mateixa organització.