Novetats en els permisos i llicències del personal estatutari de l’ICS per facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

Conciliació laboral i familiar

Metges de Catalunya (MC) ha actualitzat el document que recull els permisos i les llicències dels treballadors al servei de les administracions públiques de Catalunya, els quals s’apliquen al personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (ICS) i busquen facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 

Entre les mesures socials, laborals i de flexibilització acordades el passat mes d’abril en la Mesa General de Negociació dels Empleats/des Públics de l’Administració de la Generalitat es troben millores en la flexibilitat horària, el gaudiment a temps parcial dels permisos de naixement, la inclusió de permisos per a la reproducció assistida, l’absència justificada en cas de sotmetre’s a determinades proves mèdiques considerades invasives –colonoscòpia, endoscòpia, gastroscòpia i cateterismes– i la compactació de la reducció de jornada per motius de conciliació

D’altra banda, també s’han aprovat nous criteris interpretatius sobre l’horari de treball en relació a absències per assistir a consultes mèdiques, l’inici del gaudiment del permís per hospitalització o intervenció quirúrgica, l’equiparació dels graus d’afinitat i consanguinitat per a famílies enllaçades, la inclusió del cònjuge o la parella de fet en els permisos per conciliació, els permisos per naixement, adopció o acolliment en el cas de famílies monoparentals, i la disposició d’espais de cotreball en tots els departaments de l’Administració.