Publicades les llistes definitives del personal funcionari de la Generalitat admès i exclòs dels ajuts del Fons d’Acció Social

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de 9 de setembre, ha publicat una resolució per la qual es fan públiques les llistes definitives del personal admès i exclòs dels ajuts del Fons d’Acció Social (FAS) per al personal funcionari i interí d'administració i tècnic i el personal laboral al servei de l'Administració de la Generalitat corresponents a l’any 2009.

Les llistes es poden consultar en els llocs indicats a la resolució. Les persones interessades poden presentar les reclamacions que considerin oportunes en els terminis següents:

- Personal funcionari i interí: termini d’un mes (fins al 9 d’octubre) per interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Direcció General de Funció Pública o un recurs contenciós administratiu davant el jutjat, en el termini de dos mesos (fins al 9 de novembre).

- Personal laboral: termini d’un mes per interposar reclamació prèvia a la via laboral davant la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l’Administració.