Publicades les llistes provisionals de personal de l’ICS admès i exclòs dels ajuts econòmics del Fons d’Acció Social

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha fet públiques les llistes provisionals de personal estatutari i laboral admès i exclòs dels ajuts del Fons d’Acció Social (FAS) corresponents a despeses o fets ocorreguts l’any 2010.

Les reclamacions adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en la resolució o a adjuntar la documentació requerida a la convocatòria del FAS es poden presentar a partir del 10 de desembre i fins al dia 21 del mateix mes.

Les llistes provisionals es poden consultar en aquesta pàgina web, a la intranet de l’ICS o en els llocs que s’indiquen en la resolució del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) del 9 de desembre.