Reclama amb Metges de Catalunya el complement d’atenció continuada per les guàrdies de 2021

Reclamació CAC 2021

Metges de Catalunya (MC) ofereix als facultatius de la xarxa sanitària concertada la reclamació del complement d’atenció continuada (CAC) per les guàrdies realitzades l’any 2021, en cas que l’empresa no hagi fet efectiva aquesta retribució –total o parcialment– perquè el treballador no ha realitzat el mínim d’hores anuals de guàrdia exigibles segons conveni.

El sindicat ha aconseguit que els tribunals reconeguin aquest dret emparant-se en una sentència del Tribunal Suprem de juliol de 2019. Així, encara que no hagin realitzat el 75% de les 499 hores anuals obligatòries de guàrdia de presència física, els facultatius que presten serveis a temps parcial o amb jornada reduïda, que han suspès el seu contracte de treball (baixa) o que han estat en situació d’excedència durant l’últim any, tenen dret a percebre el CAC. Els professionals que hagin percebut el complement, però amb una quantitat reduïda, també poden sol·licitar la recuperació de la totalitat de l’import.

Les causes justificades que provoquen la reducció del nombre de guàrdies i per les quals es pot presentar la reclamació són les següents:

  • Prestació de serveis amb jornada a temps parcial.
  • Reducció de jornada per raons de guarda legal de menor de dotze anys o de persona amb discapacitat.
  • Reducció de jornada per cura directa de familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.
  • Reducció de jornada per part de víctimes de violència de gènere.
  • Suspensió del contracte de treball per incapacitat temporal.
  • Suspensió del contracte de treball per naixement (maternitat i paternitat), adopció, guarda amb finalitat d’adopció o acolliment.
  • Suspensió del contracte per risc durant l’embaràs o durant la lactància.
  • Suspensió del contracte per part de víctimes de violència de gènere.
  • Excedència per cura de fill –per naturalesa o per adopció– i per raons de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment.
  • Excedència per cura de familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.


En base a aquestes causes, els serveis jurídics de MC demanaran que l’exigència d’hores de guàrdia anuals sigui proporcional a la jornada efectiva de treball. D’aquesta manera, es reclamarà l’import íntegre del CAC en els casos de baixa o d’excedència, mentre que per a les jornades a temps parcial o reduïdes s’exigirà la quantitat proporcional al temps treballat respecte del que correspondria a la jornada completa.

Els facultatius que hagin causat baixa de l’empresa també tenen dret a reclamar el CAC si en la quitança no s’ha inclòs la part proporcional del complement.

Els professionals interessats a interposar la reclamació jurídica han de contactar amb el sindicat per mitjà del correu electrònic lex@metgesdecatalunya.cat, indicant nom, cognoms i telèfon de contacte.