Renovació automàtica del complement per dedicació exclusiva del personal facultatiu de l’ICS

L’Institut Català de la Salut (ICS) acaba de publicar una instrucció segons la qual, a partir de l’exercici 2023, el personal facultatiu especialista amb plaça estructural a la plantilla que ja percep el complement per dedicació exclusiva no tindrà l’obligació de presentar la declaració de manteniment dels requisits establerts per al cobrament d’aquesta retribució.

En canvi, les persones que deixin de complir les condicions previstes hauran de comunicar-ho a la Direcció de Persones de l’àmbit del seu nomenament, per tal que es dicti la resolució formal corresponent de pèrdua del dret, amb efectes del dia 1 del mes següent a la data de comunicació, i l’inici del procés de rescabalament de les quantitats indegudament percebudes des del moment en què van deixar de reunir els requisits.

Metges de Catalunya (MC) va ser informat d’aquestes novetats que modifiquen la instrucció 6/2006, de 20 de desembre, sobre el complement per dedicació exclusiva del personal facultatiu, en la reunió de la mesa sectorial de negociació del 29 de juliol passat. 

El sindicat recorda que els facultatius i les facultatives que demanen per primera vegada aquest complement ho poden fer en qualsevol moment, a través del portal Tràmits de la Generalitat de Catalunya. 

Des de l’acord de sortida de vaga signat entre MC i l’ICS el novembre de 2018 i als efectes de poder percebre l’exclusivitat, també s’entén que ocupen una plaça estructural aquelles persones especialistes que mantenen una vinculació continuada de reforç de dos o més anys en la mateixa unitat productiva.