Sanitat ratifica la doble cotització de l'APD de Catalunya

Un nou informe de la secretaria general del departament de Sanitat ratifica que el personal funcionari dels cossos sanitaris locals de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (APD) no ha d'exercir el dret d'opció a integrar-se en el règim especial de Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat (MUFACE) o en el règim general de la Seguretat Social i que, per tant, manté la doble cotització. Segons Sanitat, el personal sanitari local de Catalunya desenvolupa "dues funcions clarament diferenciades" (les pròpies de salut pública i les de metge de medicina general) i, per aquest motiu, no està afectat per l'article 28 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social que estableix l'opció obligatòria per un dels dos règims de cotització. "La normativa -apunta l'informe- és d'aplicació únicament a aquell personal funcionari sanitari local que, abans de l'entrada en vigor de la Llei 14/2000, hagués transformat el doble desenvolupament de les seves funcions en una de sola. Aquesta situació no s'ha produït en el cas del personal sanitari local que presta els seus serveis en l'àmbit de Catalunya i, per tant, aquest personal no ha d'efectuar l'esmentada opció". Finalment, el document assenyala que, si en el futur la doble prestació de serveis del personal funcionari local de Catalunya es transformés en una única prestació de serveis, s'obriria un termini de sis mesos, amb la prèvia comunicació als interessats, per a l'exercici de l'opció.