El Suprem resol que els interins tenen dret a la carrera professional

Tribunal Suprem

La Sala Contenciosa - Administrativa del Tribunal Suprem ha donat el cop de gràcia al recurs de cassació que havia presentat l’Institut Català de la Salut (ICS) contra diferents sentències judicials que reconeixien el dret del personal amb contracte d’interinitat i un mínim de cinc anys de prestació de serveis a accedir al sistema de carrera professional de l’empresa pública. Així, s’estableix de manera definitiva el dret dels interins a sol·licitar el reconeixement del nivell de carrera i a percebre la compensació econòmica vinculada. Metges de Catalunya (MC) ha estat un dels sindicats que ha participat en aquest litigi amb diverses sentències guanyades al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El Suprem no ha admès els recursos que l’ICS va interposar enfront d'aquestes sentències perquè ja ho havia fet amb altres sobre el mateix objecte de discussió.

Tal com des del primer moment ha defensat MC, que va iniciar l’onada de reclamacions l’any 2013, l’exclusió del personal interí del procés de valoració de mèrits que dona accés al complement retributiu de nivell de carrera professional suposa una discriminació respecte al personal estatutari fix, i així ho ha corroborat el Suprem. A més, també ha reiterat que la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que interpreta la Directiva 1999/70 del CE, deixa clar que no es pot tractar els treballadors amb un contracte de durada determinada d'un mode menys favorable que als treballadors fixos amb una prestació de serveis comparable.

Amb la sentència del Tribunal Suprem, que esdevé jurisprudència consolidada, el conflicte ja ha arribat al seu màxim recorregut jurídic, de manera que els seus efectes s’han de fer extensius a tots els interins que han sol·licitat el reconeixement del nivell de carrera professional de l’ICS. MC exigirà que així es faci.