Retribucions per excés d’activitat, DPO com a complement fix, cobrar les guàrdies en vacances i nous plusos salarials en el programa electoral de MC

Nòmines de l'ICS i pòsters de les eleccions sindicals 2023

El tercer i últim bloc de reclamacions del programa electoral de Metges de Catalunya (MC) per a les eleccions sindicals de l’Institut Català de la Salut (ICS), que tindran lloc els propers dimarts 28 i dimecres 29 de març, recull una sèrie de millores a nivell retributiu per al personal facultatiu. I és que les “insuficients” retribucions, juntament amb la sobrecàrrega laboral, les agendes saturades, les “esclavitzants” guàrdies mèdiques, els problemes de conciliació, i les dificultats per a continuar formant-se, entre d’altres factors, són grans preocupacions per al col·lectiu facultatiu.

El sindicat proposa establir l’exempció voluntària de les guàrdies d’atenció continuada localitzada als 45 anys i, en aquest sentit, planteja que els facultatius i facultatives que decideixin continuar prestant activitat passada aquesta edat, en complir els 50 puguin demanar el seu alliberament amb el dret a percebre un complement econòmic anual. 

D’altra banda, MC lluita perquè es pagui la mitjana de les guàrdies realitzades durant els darrers sis mesos a les persones que es trobin en situació d’incapacitat temporal o de descans per maternitat o paternitat. Així mateix, tenint en compte les victòries judicials de MC sobre la reclamació del pagament de la mitjana de les guàrdies treballades pel personal facultatiu de l’empresa pública en la nòmina corresponent al període de vacances, l’organització lluita perquè això es regularitzi. 

Així mateix, el programa electoral del sindicat mèdic per als comicis de l’ICS d’enguany també contempla incloure el complement de productivitat variable vinculat al compliment d’objectius (DPO) íntegrament com a complement mensual fix, així com nous plusos i complements salarials:

  • Plus de nocturnitat: increment del 25% del preu de l’hora d’atenció continuada a percebre en totes les jornades, tant ordinàries com complementàries, entre les 20 h i les 8 h. 
  • Plus de festius: increment del 50% del preu de l’hora d’atenció continuada a percebre en totes les jornades pel fet de treballar en dissabte, diumenge o festiu. A més, establir una gratificació especial per a la prestació de serveis en les nits del 24 i 31 de desembre, el 5 de gener, i el 23 de juny; així com els dies 25 i 26 de desembre, 1 i 6 de gener, i 15 d’agost. 
  • Plus formatiu: un complement retributiu per a compensar cadascun dels graus de formació reglada extraordinària assolits pel personal facultatiu que treballa a l’ICS. 
  • Complement per excés d’activitat: compensar amb 200€ a aquells professionals facultatius que, quan no es pugui substituir l’absència d’un metge o metgessa, assumeixin voluntàriament les seves tasques dins de la seva jornada ordinària per la responsabilitat sobrevinguda. 
  • Complement per horari de tarda: quan, per necessitats del servei, calgui fer un canvi de la jornada ordinària del matí a la tarda, retribuir amb 100€ al treballador en qüestió.


Amb tot això, MC busca obtenir unes millors condicions laborals i retributives per a tot el personal facultatiu de l’ICS, on hi treballa al voltant del 40% del total de professionals mèdics del territori català. No obstant, per a fer-ho necessita obtenir el major nombre de suports i vots possibles en els comicis sindicals de la pròxima setmana per a consolidar-se com l’organització majoritària i seguir endavant amb la lluita per fer realitat totes aquestes “justes i merescudes” reclamacions.