Fixats els serveis mínims per a la vaga de facultatius de la sanitat concertada convocada per MC

Serveis mínims SISCAT

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat aquest divendres l’ordre de serveis mínims per a la convocatòria de vaga de Metges de Catalunya (MC) que afecta el personal facultatiu que presta serveis en l’àmbit de l’atenció hospitalària, atenció primària, sociosanitari i salut mental dels centres concertats amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) per als dies 26, 27, 28, 29 i 30 de novembre.

Les urgències funcionaran al 100% durant els cinc dies de vaga, així com les unitats especials. S’atendrà l’activitat quirúrgica inajornable i els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia urgents i de necessitat vital. La resta de serveis es prestaran amb el   25% de la plantilla els primers dos dies de vaga i amb el 33% a partir del tercer dia d’aturada.

Serveis mínims:

 • Urgències: normal funcionament tant l’atenció de malalts externs com l’atenció dels malalts ingressats a les unitats d’observació d’urgències, a criteri del metge encarregat del malalt.
   
 • Unitats especials: normal funcionament de les unitats de cures intensives, unitats de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d’hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, així com totes aquelles altres que puguin tenir la consideració d’unitats especials d’urgència vital.
   
 • S’han de garantir: els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital i, en altres situacions, a criteri del facultatiu que atengui el malalt.
   
 • S’haurà d’atendre: l’activitat quirúrgica inajornable derivada de l’atenció urgent i greu a criteri de la direcció mèdica, escoltat el cap de servei, tant pel que fa referència al preoperatori com al postoperatori. Mentre estigui ingressat, tot malalt haurà de ser respectat en el seu dret a ser atès, des del punt de vista assistencial sanitari.
   
 • Centres d’assistència extrahospitalària i d’assistència primària: normal funcionament de l’assistència urgent per als centres d'atenció continuada i urgent (CUAP, PAC i PADES). Per a la resta, el servei es prestarà amb un quart de la plantilla durant les dues primeres jornades de vaga i amb un terç de la plantilla a partir del tercer dia de vaga.
   
 • Serveis farmacèutics: es mantindran amb el personal facultatiu adient que presti serveis en els torns de guàrdia i nit que estiguin establerts.
   
 • Transport sanitari: s'haurà de garantir el servei per atendre totes les urgències sanitàries de qualsevol tipologia i requeriment, per tractaments oncològics, de diàlisi i d'oxigenoteràpia. Igualment, s'haurà de garantir el servei per a la realització de proves que siguin urgents a criteri del facultatiu.
   
 • Servei de coordinació d’urgències i els sistemes d’emergències mèdiques: normal funcionament.
   
 • La resta de serveis que no preveuen els apartats anteriors funcionaran amb el mateix règim que en un dia festiu, llevat d’aquells centres on la plantilla sigui igual a la dels dies laborables, on passarà a ser del 50%. En situació de nombre imparell de personal de servei, s’arrodonirà sempre per excés.


Sota el lema “Som metges, som sanitat i volem qualitat”, més de 10.000 facultatius de 53 hospitals d’aguts, 86 equips d’atenció primària, 50 centres sociosanitaris i 25 de salut mental gestionats per les patronals Unió Catalana d’Hospitals (UCH), Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) estan cridats a secundar l’aturada.