MC denuncia un nou incompliment de l’ICS amb la retribució del complement de guàrdies dels residents

dijous, 4 juliol, 2024
Protesta de residents durant la vaga de la tardor de 2020

Metges de Catalunya (MC) torna a denunciar l’Institut Català de la Salut (ICS) per l’incompliment dels seus compromisos retributius amb el personal facultatiu. En aquesta ocasió, els afectats són els residents, als quals no se’ls ha abonat el complement de guàrdies a la nòmina corresponent al període de vacances.

A instàncies de MC, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha sentenciat fins a quatre vegades que els metges interns residents (MIR) tenen dret a percebre un complement retributiu durant les seves vacances, corresponent a la mitjana dels ingressos obtinguts per les guàrdies treballades els 11 mesos anteriors. Les jornades d’atenció continuada són obligatòries per als residents, en conseqüència, formen part del seu treball normal i ordinari. Seguint les doctrines laborals de la Unió Europa (UE), la retribució de les vacances ha ser equivalent a l’habitual, i aquest també és el criteri expressat pel Tribunal Suprem

Per mitjà d’un acord de Govern, l’11 de juliol de 2023 (amb efectes des del mes de juny del mateix any) es va establir un nou sistema retributiu que millorava les condicions econòmiques per la realització de les guàrdies dels MIR de l’ICS.  El punt tres de l’acord defineix com s’han d’abonar aquestes jornades a la nòmina de vacances:


En el cas que el complement d'atenció continuada sigui percebut mensualment sense solució de continuïtat, durant les vacances s'abonarà un complement d'atenció continuada corresponent a la mitjana de les quantitats abonades mensualment per aquest mateix concepte en els 11 mesos anteriors, sense que l'import pugui ser superior, en cap cas, a l'import corresponent a 50 hores de jornada complementària programada.
 

Segons ha pogut constatar el sindicat, de manera molt majoritària l’ICS no ha fet efectiu el pagament del complement d’atenció continuada als MIR, tot i que l’acord de Govern té efectes des de juny de 2023 i que la mateixa empresa pública havia informat que aquest mes de juny inclouria a les nòmines dels residents el concepte retributiu de les guàrdies durant les vacances.

Davant la previsió que aquest estiu l’ICS segueixi incomplint els seus compromisos, MC es reserva el dret d’iniciar accions per reclamar per via judicial el pagament del complement, inclosos els endarreriments, interessos i danys i perjudicis que s’hagin pogut generar des de l’entrada en vigor de l’acord. El termini per presentar les possibles  reclamacions s’allargaria fins al maig de 2025.