MC signa el pacte sobre els criteris d’aplicació dels processos d’estabilització de l’ICS per a reduir la temporalitat

CAP Balmes de l'ICS

El passat divendres 25 de novembre va tenir lloc una nova reunió entre l’Institut Català de la Salut (ICS) i les organitzacions amb representació a la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat. En la trobada, Metges de Catalunya (MC) i la resta de sindicats que en formen part –UGT, CCOO, CATAC i SATSE– van signar el pacte sobre els criteris d’aplicació als processos d’estabilització derivats de la Llei 20/2021 per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, els pendents de convocar de l’oferta PESCO de 2017 i els corresponents a l’oferta ordinària via taxa de reposició de 2019, 2020, 2021 i, si s’aprova abans de la publicació de la convocatòria, també de 2022.

Aquest pacte busca reduir la taxa de temporalitat estructural als serveis públics fins al 8% o menys mitjançant mesures que permetin un desenvolupament àgil i eficaç dels processos, permetent estabilitzar unes 12.000 places. Es farà mitjançant una convocatòria comuna per a totes les categories i per a tot el territori de l’ICS, de manera que hi haurà una única inscripció i un sol pagament. Així, els aspirants faran una sol·licitud, per a cada categoria en la que vulguin concursar, que els permetrà participar en els tres processos de la convocatòria. 

El sindicat mèdic destaca la inclusió de la formació continuada i la formació reglada en els mèrits curriculars que s’avaluen com una de les principals novetats del pacte respecte la proposta que va fer l’ICS en la reunió de la Mesa Sectorial del passat 4 de novembre.

Concurs de mèrits del procés d’estabilització
Primer es resoldrà el procés de concurs de mèrits del procés d’estabilització d’acord amb les places convocades –que sumen un total de 6.827–, de manera que aquells que assoleixin una destinació ja no hauran de seguir en les següents fases. 

Els 100 punts d’aquesta fase es distribuiran entre els serveis prestats (70% i un màxim de 70 punts) i els mèrits curriculars següents (30% i un màxim de 30 punts):

 • Superació sense plaça de processos selectius d’accés: màxim 10 punts
 • Formació: màxim 17 punts en total
  • Continuada fins a un màxim de 200 hores: 0,085 punts per hora amb un màxim de 17 punts
  • Reglada (doctorat, màster universitari o especialitat pròpia de la categoria general convocada): s’atorga la valoració màxima de 17 punts
 • Disposar d’un nivell superior de llengua catalana a l’exigit: màxim 1,5 punts
 • Competències digitals: nivell bàsic 0,5 punts; mitjà 1 punt; i avançat 1,5 punts


Concurs oposició del procés d’estabilització
En segon lloc, es resoldrà el procés de concurs oposició del procés d’estabilització amb els aspirants que no hagin obtingut plaça en la fase anterior i, els que n’obtinguin en aquesta, ja no hauran de continuar en el procés. La fase d’oposició representarà el 60% (60 punts) de la puntuació total, mentre que la fase de concurs suposarà el 40% restant (40 punts). 

La primera fase inclou dos exercicis, un de tipus test sobre el temari publicat i un altre sobre un o més supòsits pràctics, i caldrà assolir una puntuació mínima de 30 punts en la suma d’ambdós.

La segona fase es valorarà amb 40 punts, dels quals un 90% provindran dels mèrits de serveis prestats –amb un màxim de 36 punts– i el 10% restant dels següents mèrits curriculars –amb un màxim de quatre punts–: 

 • Superació sense plaça de processos selectius d’accés: màxim 1 punt 
 • Formació: màxim 2 punts
  • Continuada fins a un màxim de 200 hores: 0,01 punts per hora amb un màxim de 2 punts
  • Reglada (doctorat, màster universitari o especialitat pròpia de la categoria general convocada): s’atorga la valoració màxima de 2 punts
 • Disposar d’un nivell superior de llengua catalana a l’exigit: màxim 0,5 punts
 • Competències digitals: nivell bàsic 0,1 punts; mitjà 0,2 punts; i avançat 0,5 punts


Concurs oposició del procés ordinari
En darrer lloc, es resoldrà el procés de concurs oposició de taxa de reposició ordinari amb la resta d’aspirants en funció de les places convocades per aquesta. La fase d’oposició comptarà 2/3 parts de la puntuació total i la fase de concurs valorarà el terç restant. 

Les proves de la primera fase seran les mateixes que les del concurs oposició del procés d’estabilització, de manera que es conservarà la nota obtinguda en aquesta prova de la fase anterior. Per a superar-la, en aquest cas caldrà haver assolit un mínim global de 50 punts. 

D’altra banda, la fase de concurs tindrà una puntuació de 50 punts que es distribuirà en un 60% dels mèrits valorables dels serveis prestats (màxim 30 punts) i un 40% dels següents mèrits curriculars (màxim 20 punts):

 • Superació sense plaça de processos selectius d’accés: màxim 5 punts 
 • Formació: màxim 13 punts
  • Continuada fins a un màxim de 300 hores: 0,017 punts per hora amb un màxim de 5 punts
  • Reglada: doctorat (3,2 punts), màster universitari (2,4 punts) i especialitat pròpia de la categoria general convocada (2,4 punts): màxim 8 punts
 • Disposar d’un nivell superior de llengua catalana a l’exigit: màxim 1 punt
 • Competències digitals: nivell bàsic 0,5 punts; mitjà 0,8 punts; i avançat 1 punt


Criteris de desempat
Finalment, en el pacte també s’han establert els següents criteris de desempat:

    1. Ocupar plaça en la mateixa categoria de l’ICS en la data de publicació de la convocatòria

    2. Major temps de serveis prestats en la mateixa categoria de l'ICS

    3. Major temps de serveis prestats en una categoria homologable en un servei de salut diferent del que convoca

    4. A favor de la persona aspirant de més edat

>> Resum gràfic dels criteris d’aplicació als processos d’estabilització acordats en el pacte