MC comparteix la necessitat de simplificar el procés d’estabilització del personal per evitar les “demores històriques” anteriors

Un facultatiu de l'ICS

El passat divendres 4 de novembre, l’Institut Català de la Salut (ICS) i les organitzacions amb representació a la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat –Metges de Catalunya (MC), UGT, CCOO, CATAC i SATSE– van mantenir una nova reunió. En aquesta es va abordar la qüestió dels processos d’estabilització del personal i el sindicat mèdic va compartir amb l’entitat pública la necessitat de simplificar-los perquè siguin àgils i, així, es puguin evitar les “demores històriques” anteriors.

Els punts a tractar van ser, per una banda, la constitució del Grup de Treball específic per a l’estabilització del personal i, per l’altra, la proposta dels criteris i barems a seguir en la convocatòria. Aquesta última queda pendent de definir-se abans que acabi el 2022, mentre que les diferents convocatòries de consolidació s’hauran de finalitzar amb data màxima de desembre de 2024. 

Hi haurà una única convocatòria per a les diferents fases, així com una única inscripció i un sol pagament, de manera que tothom –sigui treballador de l’ICS o no– es podrà presentar a qualsevol.

S’establiran:

  • Bases generals i comunes per a la convocatòria de personal facultatiu especialista hospitalari
  • Bases generals i comunes per a la resta de convocatòries 
  • Bases específiques per a les convocatòries de concurs de mèrits
  • Bases específiques per al concurs-oposició via llei d’estabilització, coneguda com Llei Iceta
  • Bases específiques per al concurs-oposició de taxa de reposició ordinari –aquesta convocatòria serà l’única en la que el personal amb discapacitat tindrà reserva de plaça–
     

Distribució de les places
Les places es distribueixen en 5.345 de concurs de mèrits, a les quals s’hi sumen les 1.482 de la PESCO de 2017 encara pendents de convocar atès que són places de més de cinc anys d’antiguitat. D’altra banda, hi ha 2.291 places de concurs-oposició via llei d’estabilització i, per últim, 3.348 de concurs-oposició via taxa de reposició dels anys 2019, 2020 i 2021. Així mateix, estan pendents d’incloure’s les places de 2022, que es preveu que siguin 1.541 si s’aprova abans del 31 de desembre. Cal recordar que, segons el Pla d’Ordenació de Recursos Humans (PORH) de l’ICS, el 68% de la seva plantilla –formada per un total de 51.908 empleats– té un contracte interí, eventual o de substitució. 

En la reunió, MC també va traslladar a l’entitat pública la necessitat de conèixer la distribució de les places per especialitat i territori. Això és important per a poder acabar de definir els criteris i procediments més adequats a seguir per a l’estabilització del personal propi, així com la incorporació del màxim de talent possible procedent de fora de la institució. 

Així mateix, l’organització sindical entén que la proporció del temps treballat a l’ICS ha de tenir un valor canviant segons la fase dels diferents concursos de consolidació, però mai s’ha de menysprear la capacitació específica dels professionals pels llocs de treball que desenvolupen.

Calendari de convocatòries
Les 5.345 places del concurs de mèrits i les 1.482 de la PESCO 2017 s’han de poder resoldre durant el primer semestre de l’any vinent i, posteriorment, es realitzaria l’examen d’oposició amb aquells candidats que no haguessin obtingut plaça. 

Pel que fa a les 2.291 places del concurs d’oposició via llei d’estabilització, la resolució serà el 21 de desembre de 2024. Finalment, la resolució de les places del concurs d’oposició via taxa de reposició ordinari no té cap límit temporal establert, encara que l’ICS s’ha compromès a resoldre’l a data del 31 de desembre de 2024.