MC exigeix a l’ICS una “major voluntat” per a resoldre les necessitats del col·lectiu mèdic plantejades en la Mesa Sectorial

Un CAP de l'ICS

El passat divendres 28 d’octubre va tenir lloc una nova reunió de l’Institut Català de la Salut (ICS) amb les organitzacions amb representació a la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat –Metges de Catalunya (MC), UGT, CCOO, CATAC i SATSE–, en la que el sindicat mèdic va tornar a posar sobre la taula qüestions que fa mesos que es reclamen i que l’entitat pública encara no ha resolt. En aquest sentit, MC exigeix a l’ICS una “major voluntat” i predisposició per a resoldre les necessitats del col·lectiu.

Durant la trobada van tractar-se diversos temes que es troben pendents de resposta per part de l’ICS, entre els quals destaquen els exposats a continuació. 

Complement econòmic per objectius (DPO)
A hores d’ara, encara hi ha molts professionals pendents de signar les seves fitxes de DPO i que ni tan sols han sigut informats dels objectius que tindran enguany. Tenint en compte que la normativa estableix que en cas de no establir-se els objectius ha d’haver continuïtat amb els de l’any anterior, el sindicat demana que es segueixi la norma i que, per tant, es mantinguin aquells vinculats a la gestió de la COVID-19. 

Pla d’Ordenació de Recursos Humans (POHR) 
Els sindicats van demanar informació a l’ICS sobre el seguiment del PORH 2022-26, atès que no consta enlloc que s’hagin fet reunions. De fet, el llistat de les noves especialitats mèdiques deficitàries es va traslladar directament a la Mesa Sectorial, sense que els signants del pla en fossin coneixedors. 

Modificació de la llista d’especialitats mèdiques deficitàries
D’altra banda, la Mesa Sectorial va traslladar a l’ICS el llistat de les especialitats mèdiques deficitàries proposades per a l’Hospital Universitari Josep Trueta de Girona, l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona i l’Hospital de Viladecans, a incorporar al POHR 2022-26 i sumar-les a les que ja hi havien estat catalogades en el document original. 

Cada cop n’hi ha més, un problema que cal revertir però que no s’intenta corregir. Com que permet contractar professionals sense especialitat homologada per a realitzar aquestes tasques, l’ICS se n’aprofita. En aquest sentit, MC reclama que es deixi de promoure l’aparició de noves especialitats deficitàries i que es garanteixi la correcta identificació de les mateixes per establir mecanismes per retenir la gran majoria del personal format en la nostra institució. 

Protocol d’intervencions psicosocials amb perspectiva de gènere
Es van presentar les modificacions del primer Protocol d’intervencions psicosocials amb perspectiva de gènere per al tractament del personal en situació de violència masclista. No obstant, arran de l’entrada en vigor el passat 7 d’octubre de la Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual, els sindicats van demanar reenviar el document a la Comissió d’Igualtat per a una nova revisió. L’ICS va acceptar la proposta, de manera que el protocol queda pendent d’aprovar-se per si es considera oportú introduir millores contemplades en la nova llei.  

Processos d’estabilització
Pel que fa als diferents processos d’estabilització del personal, es va acordar fer una reunió monogràfica aquest divendres 4 de novembre per a pactar els procediments i criteris a seguir. 

III Acord laboral 
Pel que fa a l’estat de les negociacions del III Acord sobre les condicions laborals del personal estatutari, MC va traslladar a l’ICS la seva “indignació” davant l’inexistent calendari de reunions. L’entitat s’havia compromès a traslladar a la part social el document complet de les seves propostes en la següent trobada de la Mesa Sectorial, així com a programar les reunions amb freqüència suficient per poder avançar. No obstant, no s’ha complert cap de les promeses, doncs les negociacions no s’han iniciat de forma oficial –fins ara les trobades han sigut només informatives–, no existeix cap document de partida, ni hi ha cap calendari de reunions fixat. 

Criteris de noves contractacions
Es va presentar la instrucció 2/2022 sobre els nomenaments de personal estatutari temporal, que contempla tres tipus de contractació:

  • Substitució durant el temps de durada de la baixa. 
  • Nomenament per programa –el del Servei Català de la Salut (CatSalut) o del centre corporatiu– per cobertura de vacances, reforç d’estiu, beques, obertura de centres de vacunació, etc. 
  • Interí per vacant, per al qual s’estableix un període màxim de tres anys. 


Pagament de guàrdies durant les vacances
El pagament de les guàrdies durant les vacances va ser una de les reclamacions plantejades per MC. Tal i com dicten diferents sentències guanyades al jutjat pel sindicat, les jornades d’atenció continuada són retribucions constants i fixes. Per tant, també s’han de pagar en el període de vacances. 

Cobertura de llocs de treball en especialitats deficitàries
El sindicat va traslladar la reflexió de què l’ICS ha de canviar les seves polítiques laborals i establir jornades equilibrades a partir d’estudis de les càrregues de treball, de manera que “deixi d’explotar al personal facultatiu amb jornades maratonianes i inassolibles”. En aquesta línia, MC defensa que la classificació d’especialitats deficitàries ha de servir per a incentivar la contractació de professionals homologats per a realitzar dites tasques, però mai com una excusa per a contractar personal facultatiu sense la titulació homologada.

Nous perfils incorporats
En referència als nous perfils incorporats als centres d’atenció primària (CAP), l’ICS va expressar que es tracta “d’imposicions del Departament de Salut”, de manera que “aquest és qui ha de valorar la idoneïtat, el rol competencial i la millora que aporten” al sistema. No obstant, l’organització sindical sosté que aquesta tasca li correspon a la Mesa Sectorial per a poder valorar la seva afectació sobre el personal ja contractat per la institució. Així doncs, ha demanat avaluar els nous perfils professionals, quin valor afegit tenen i com descarreguen la resta de categories.

Descansos post-guàrdia 
MC va posar de nou sobre la taula la necessitat d’establir els descansos reglamentaris després de cada guàrdia, així com la obligació institucional de l’ICS de protegir els seus treballadors fent que el descans sigui una prioritat per garantir sempre la seva seguretat i la dels pacients. En aquesta línia, recorda l’acord posterior a la vaga de 2018 de l’atenció primària on es definia una “agenda tova” post-guàrdia per tal de no forçar als professionals a treballar en condicions inadequades que posin en risc la seva integritat i, en conseqüència, la dels pacients atesos. 

Ajust de les agendes de treball
Pel que fa a les jornades de treball, MC ha recordat a l’ICS que les agendes s’han d’ajustar al màxim de 2.187 hores anuals i que els calendaris s’han de notificar a l’inici de cada any. Així mateix, ha remarcat que durant les reduccions de jornada s’han de mantenir les mateixes proporcions que en la completa, de manera que s’ha d’ajustar també l’atenció continuada, entenent que quan no es compleixi sigui per voluntat expressa del treballador i mai per imposició de l’empresa.  

Increment salarial per als funcionaris
Arran de l’aprovació el passat octubre de l’increment salarial dels sous dels empleats públics fins a un 9,5% d’aquí al 2024, MC va demanar a l’ICS el calendari d’abonament de les millores establertes. L’entitat pública va informar que el Govern abonarà en la nòmina d’aquest mes de novembre l’1,5% addicional anunciada per aquest 2022 –que se suma a la pujada del 2% efectiva des de l’inici d’aquest any–. 

Retribució de les guàrdies durant baixes d’origen laboral
L’organització va retreure a l’ICS l’incompliment de l’abonament de la retribució mitjana de l’atenció continuada realitzada en els últims tres mesos de treball efectiu –tal i com dicta el punt 9.8 del II Acord– al personal en situació d’incapacitat temporal d’origen laboral. L’entitat al·lega que una llei posterior ho va modificar, però s’ha compromès a revisar el no compliment del pagament de dita jornada laboral. 

Alliberament sindical
En quant a l’alliberament sindical del personal, l’ICS es va mostrar obert a resoldre “qualsevol irregularitat” traslladada per les organitzacions, doncs interpreta que no pot vulnerar-se la llei de llibertat sindical i que aquesta feina mai ha de realitzar-se amb un esforç suplementari.

Aplicació de nous permisos
En darrer lloc, MC va demanar l’aplicació de les darreres mesures aprovades pel Govern –el permís per dol gestacional i el règim de flexibilitat horària recuperable per menstruació o climateri amb afectació sobre la salut–, i l’ICS va confirmar-ne la seva aplicabilitat.